Asumismuodot

Tehostettu ja vaativa tehostettu/autettu ja vaativa autettu asuminen

Tehostetun palveluasumisen yksikkö on asukkaiden koti, jossa kodinomaisuutta ja viihtyvyyttä pidetään yllä erilaisin keinoin ympäröivä luonto ja ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet huomioiden.

Se on samalla vammaisten ja kehitysvammaisten palvelukoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja runsaasti monipuolista tukea kehitysvammaisille henkilöille. Palvelu sisältää hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa. Palvelu on tavoitteellista ja jokaiselle asukkaalle kirjataan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma viimeistään kuukauden sisällä taloon muuttamisesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Hoito on laadukasta ja asiakaslähtöistä ja aina suunnitellaan yhdessä asiakkaan, omaisen, hoitajan ja tilaajan kanssa.

Palvelun tavoitteena on vaativassa tehostetussakin palveluasumisessa kuntoutujien paras mahdollinen itsenäisyyden, omatoimisuuden ja koetun elämänlaadun taso. Kuntoutus rakentuu kuntoutumista tukeville vuorovaikutussuhteille ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamiselle. Palvelussamme painottuu henkilökohtaistettu, yksilöllinen tuki ja osallisuuden vahvistaminen mahdollisimman suuren sosiaalisen tuen varmistamiseksi. Asumispalvelun toimintaympäristönä on ympäröivä yhteiskunta ja sen eri osallistumismahdollisuuksien laaja hyödyntäminen.

Ohjattu asuminen / palveluasuminen

Ohjattu asuminen sisältää samat palveluasumisen elementit yksilöllisesti porrastettuina ja sovellettuina kuin tehostettu autettu asuminenkin, käytännössä asukaat pärjäävät yöt ilman henkilökunnan läsnäoloa, päivystysluonteisen avun ja tuen turvin. Asukkaita kannustetaan ja tuetaan omaa elämää koskevaan päätöksenteon ja valintojen harjoittelemiseen, osallistumiseen ja toiminalliseen arkeen.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen palvelukokonaisuus sisältää hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa siten että vammainen henkilö selviytyy tukiasunnossa ja/tai tuetussa asumisessa omassa asunnossaan. Tuetun asumisen tavoitteena on kuntoutujien paras mahdollinen itsenäisyyden, omatoimisuuden ja koetun elämänlaadun taso. Tuetun asumisen palvelu rakentuu suunnitelmallisesti toteutetuille tukikäynneille, joissa yhdessä asukkaana kanssa haetaan hänelle sopivia ratkaisuja itsenäisempään asumiseen. rakentuu kuntoutumista tukeville vuorovaikutussuhteille jossa painottuu henkilökohtaistettu, yksilöllinen tuki ja osallisuuden vahvistaminen mahdollisimman suuren sosiaalisen tuen varmistamiseksi. Tuetun asumisen toimintaympäristönä on kehitysvammaisen henkilön oma koti, ympäröivä yhteiskunta ja sen eri osallistumismahdollisuuksien laaja hyödyntäminen.

Lasten lyhytaikaishoito/tilapäishoito

Lyhytaikaishoitoa järjestetään kehitysvammaisille lapsille, kotona asumisen tueksi. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea omaisten jaksamista.  Palvelua voidaan järjestää myös silloin, kun jostain äkillisestä syystä kehitysvammainen lapsi ei voi asua kotonaan.

Muuttovalmennus

Muuttovalmennuksella edistetään vammaisen henkilön omaehtoista asumista sekä tuetaan häntä ja hänen läheisiään elämänmuutoksessa. Palveluyksikön kannalta onnistunut muuttovalmennus edesauttaa tulevan asumisen onnistumista ja parantaa asukaan saaman palvelun laatia. Muuttovalmennuksessa käydään läpi muuttoon liittyviä tärkeitä asioita ja suunnitellaan muutto itsenäisempään asumisen siten että pyritään turvaamaan muuttamisen ja uuteen asumispaikkaan siirtymisen onnistuminen. Muuttovalmennuksen tavoitteena on muuttajan ja hänen läheistensä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja turvaaminen. Valmennuksen avulla pyritään edistämään myös asumisen yksilöllisyyttä.

Provesta

Provesta on osa Onnikotien asumispalveluita. Provesta tuottaa laadukkaita, yksilöllisiä ja turvallisia asumisen palveluita erityisryhmille integroituneena tavanomaiseen asuinympäristöön. Palvelumme on laadukasta asiakaslähtöistä toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaan kotona asumisen ja arjesta selviytymisen ammattilaisten tuen turvin.

Asukkaat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan samassa taloyhtiössä, lähellä yksikön yhteisiä tiloja ja ohjaajien toimistoa. Panostamme toiminnassamme aktiiviseen arkeen, yhteisölliseen toimintaan, virike-, päivä- ja työtoimintaan sekä pienryhmiin. Ryhmät sisältävät liikuntaa, musiikkia, käden taitoja, kulttuuria sekä arjen taitojen tukemista. Toteutamme asukkaidemme kuntoutusta yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Pidämme huolta siitä, että asiakas saa yksilöllisten tarpeidensa mukaista, kokonaisvaltaista ja turvallista tukea ja huolenpitoa viikon jokaisena päivänä, tarvittaessa ympäri vuorokauden.