Yksilöllisyys

Vaikutusmahdollisuudet omaan arkeen kodissa

Kodin käytännöt perustuvat eettisesti kestävään ja asukkaita kunnioittavaan toimintatapaan sekä organisaation arvoihin. Lisäksi huomioidaan yksilölliset erityistarpeet ja toiveet. Lähtökohtana on se että kehitysvammainen ihminen on yksilö ja oman elämänsä asiantuntija. Itsemääräämisoikeutta ja yksikön vaikutusmahdollisuuksia tukeva työote on koko työyhteisön yhteinen asia.

Osana asukkaan palvelusuunnitelmaa laaditaan itsemääräämisoikeuden kehittämissuunnitelma; kuvaus siitä miten ihmisen omaa päätöksentekoa tuetaan ja hänen omat toiveensa huomioidaan päivittäisessä arjessa. Aidolla mahdollisuudella vaikuttaa omaan arkielämään on suuri merkitys hyvinvoinnille. Tunne että omilla päätöksillä on merkitystä ja vaikutusta vahvistaa osallisuuden kokemusta ja vähentää eristäytyneisyyttä.

Asukkaan tahdon ja toiveiden selvittämisen ja arjen päätöksenteon tukena käytetään erilaisia puhetta tukevia tai korvaavia menetelmiä. Tukiviittomien opettelu on osa henkilöstön perehdytystä. Muita menetelmiä ovat PECS- korttien avulla harjoittelu, kyllä/ei kortit, sosiaaliset tarinat, kuvavalikot, kuvalliset asteikot ja mittarit, piirtäminen ja kirjoittaminen sekä mahdolliset tekniset kommunikaation apuvälineet. Asukkaalle parhaiten soveltuvien menetelmien ja toimintamallien (esimerkiksi henkilökohtaiset symbolit ja viittomat) hakemisessa hyödynnetään omaisten ja läheisten asiantuntemusta.

Tärkeintä vuorovaikutuksessa on asukkaiden tunteminen, ilmeiden, eleiden, sanattoman ja sanallisen (selkokielisyys) kommunikaation yksilöllinen käyttäminen asukkaan tukena. Valintoja harjoitetaan arjessa esim. ruokailu- ja pukeutumistilanteissa. Henkilöstö saa koulutusta tuetun päätöksenteon menetelmän käyttöön. Ajattelun mukaan yksilöllistä päätöksentekoa harjoitellaan tukemalla kommunikaatiota, mahdollistamalla harjoittelu ja sen kautta oppiminen, tukemalla päätöksentekoa ja avustamalla päätösten toimeenpanossa.

Vaikutusmahdollisuuden arjen toteutumiseen yhteisössä

Organisaatiossa tuetaan yhteisöllisiä menetelmiä ja yhteisökuntoutuksen periaatteiden toteutumista yksiköissä. Kodissa järjestetään yhteisökokouksia, joiden tavoitteena on edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja asukkaiden ehdotusten pohjalta suunnitella yksikön toimintaa. Tavoitteena on kaikkien mielipiteiden kuuleminen ja esille tuominen mahdollisista kommunikaatiorajoitteista huolimatta. Asukkailta kerätään palautetta, ideoita ja ehdotuksia säännöllisesti kokousten lisäksi yksilöllisesti ja eri palautemenetelmiä hyödyntäen. Asukkaiden toiveet ja odotukset kirjataan ja niitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Asukkaat ovat yhdessä luoneet yhteiselämää helpottavat pelisäännöt.

Rakennamme yhdessä jokaiselle asukkaallemme omaa, heidän itsensä näköistä kotia, jossa heillä on mahdollisimman laajat vaikutusmahdollisuudet omaan elämänsä ja asumiseensa.