Onnikoti Riekkomäki

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Onnikoti Riekkomäki tarjoaa asumispalveluja kehitysvammaisille Raumalla vuosien tuomalla kokemuksella. Tarjoamme yksilöllistä ja turvallista autettua, vaativaa autettua ja erittäin vaativaa autettua asumista kehitysvammaisille. Kodissamme järjestetään päivätoimintaa myös muille vammaisille. Meillä on mahdollisuus toteuttaa päivätoimintaa erityisryhmille, esimerkiksi autisteille.

Asuminen meillä

Asukkaidemme hyvä elämä, turvallisuuden tunne ja omatoimisuuden vahvistaminen ovat toimintamme lähtökohtia. Asumispalvelu on kokonaisuus, joka luodaan aina kullekin asiakkaalle sopivaksi palvelupaketiksi. Kehitysvammaisten asuminen Onnikoti Riekkomäessä sisältää myös monipuolista vapaa-ajantoimintaa ulkoilusta teatteri- ja musiikkiharrastuksiin. Tarjoamme asukkaillemme turvallisen ja hyvän elämän ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen.

Vaativa autettu asuminen sisältää ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa, avustamista ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissa sekä säännöllisiä terveydenhoidollisia ja kuntoutuksellisia toimenpiteitä. Erittäin vaativa autettu asuminen sisältää täysin yksilöllisesti räätälöidyn tuen, jossa asukas tarvitsee joko henkilökohtaisen avustajan/ vierihoitajan jatkuvasti tai muutoin henkilöstön jatkuvaa läsnäoloa ja tukea. Tilapäishoitomahdollisuutemme palvelee perheitä, joissa on kehitysvammainen tai erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai aikuinen. Tilapäistä hoitoa tarvitsevan perheenjäsenen voi tuoda meille vanhempien loman tai omaishoitajan vapaan ajaksi, ja hänen on mahdollista viipyä yhdestä päivästä useaan viikkoon. Palvelumme soveltuu niin kehitysvammaisille kuin vaikeavammaisille tai autismin kirjon ihmisille. Tarjoamme mahdollisuuden normaalin päivärytmin säilyttämiseen siten, että tilapäishoidossa voi jatkaa päivähoitoaan tai koulunkäyntiään tilapäishoitojakson ajan.

Toiminta

Autismin kirjon ihmisten päivätoiminta

Autismin kirjon ihmisille suunnatun toiminnan tulee olla yksilöllistä. Se tulee suunnitella ja toteuttaa lapsen taitojen ja tarpeiden mukaan Toimintaympäristö pitää olla mahdollisimman samana pysyvä, koska näille lapsille on usein ominaista rutiineista ja rituaaleista kiinnipitäminen.

Toiminnan perusta on ohjauksen ja koko toiminnan strukturointi, eli asioiden ja tilanteiden järjestäminen (usein näköaistiin perustuen) autistiselle lapselle toistuvaksi ja helpommin ymmärrettäväksi. Struktuurisen ohjauksen tarkoitus on saada lapsi toimimaan ympäristössään mahdollisimman joustavasti ja itsenäisesti.

Turvallinen rakenne antaa lapselle tietoa oman toiminnan pohjaksi esimerkiksi mitä tehdään, missä tehdään, kuinka kauan ja kenen kanssa ja mitä seuraavaksi tehdään → Ulkoisin keinoin jäsennystä lapsen sisäiseen maailmaan ja samalla voidaan opettaa hänelle tärkeitä tietoja ja taitoja.

Ohjauksessa käytetään kaikkia aistikanavia. Tärkeää on toisto ja sitä kautta rutinoituminen. Harjoitusten tulee olla kiinnostavia ja mielekkäitä. Ohjauksen tulee perustua lapsen vahvuuksille ja olla hänen normaalia, positiivista käyttäytymistä vahvistavaa.

 • Toiminta on kouluikäisille tarkoitettua ohjattua ja yksilöllistä toimintaa.
 • Ryhmä toimii alakerran toimitilassa, jossa on wc ja keittiönurkkaus.
 • Päivätoimintaa on tarjolla arkisin.
 • Ryhmässä on kaksi-kolme ohjaajaa sekä päivittäin 3–6 autistia.
 • Jokaisella viikolla on oma teemansa, jonka mukaan suunnitellaan päivittäiset toiminnat. Viikkosuunnitelma tehdään viikoittain etukäteen.

Musiikkiryhmä Bändi toimii musiikkiterapeutin ohjauksessa

 • Bändiryhmän tarkoitus on tarjota ryhmäläisille yhdessä onnistumisen kokemuksia ja musiikin tekemisen.
 • Ryhmäläiset ovat talon asukkaita sekä muita raumalaisia kehitysvammaisia. Joillakin on myös oma henkilökohtainen avustaja, joka auttaa esim. nuottien seuraamisessa.
 • Bändiryhmä esiintyy myös erilaisissa juhlissa ja yhteisön tapahtumissa,.

Kehitysvammaisten teatteriryhmä

 • Teatteriryhmän tavoitteena on erilaisten kokemusten tarjoaminen ja itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyminen
 • Teatteri tukee itseilmaisua mikä’ voi olla erityisen mielekästä ja palkitsevaa henkilöille, joiden kielellinen ilmaisu on vaikeaa tai mahdotonta.
 • Kehitysvammaisten teatteriryhmässä esitys ei ole itsetarkoitus ja prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos. Silti teatteriryhmä tuottaa esityksiä. Jo lähtökohdaksi tarvitaan se, että lopputulos esitetään. Tämä tavoite motivoi ja toimii koko prosessin moottorina käsikirjoituksesta harjoituksiin, rekvisiitan tekemiseen, roolivaatteiden kokeiluun ja valintaan sekä itse esitykseenkin.
 • Kehitysvammaisten teatteriryhmällä on ollut esityksiä tasaiseen tahtiin, vuosittaisilla Riekkomäen kesäjuhlilla, syksyllä Halloweenin aikaan ja joulujuhlissa. Asukkaiden omaiset ovat olleet tervetulleita esityksiin.

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Tavoitteena on turvallinen ja virikkeitä antava, asiakkaiden yksilölliset kyvyt huomioiva ja niitä ylläpitävä toiminta sekä palvelusuunnitelmassa suunniteltujen yksilöllisten tavoitteiden toteuttaminen ja seuranta.

Riittävän turvallisuuden takaaminen, lämmön ja läheisyyden tarjoaminen sekä toisaalta koskemattomuuden turvaaminen toinen toista kohtaan. Tavoitteissa pidämme tärkeänä ulkoilun ja liikunnan sekä vastapainoksi levon ja rentoutuksen merkitystä päivittäin.

Perushoidon ja lääkityksen toteuttaminen, ruokailun avustaminen ja sujuminen sekä riittävän ravinnon saanti sekä mahdollisten yksilöllisten erityisohjeiden noudattaminen ovat jokapäiväisiä tavoitteita.

 • Ryhmällä on käytössään omalla sisäänkäynnillä, wc:llä ja pienoiskeittiöllä varustettu valoisa, tilava päivätoimintatila.
 • Ryhmässä tarjotaan koko-, osapäivä- ja iltapäivähoitoa.
 • Ryhmään kuuluu kaksi ohjaajaa, jotka ovat koulutukseltaan perushoitaja ja sosionomi.

Kodit ja yhteistilat

Tilamme ovat esteettömät ja viihtyisät. Avarat ja valoisat yhteiset tilamme kannustavat yhteisöllisyyteen ja toimintaan. Asukkaat ovat kaikessa arjessamme mukana. Talon isolla terassilla istuskellaan kesäisin keinussa ja joskus syödään välipalaa tai grillataan.

Kodin ympäristö

Piha on suunniteltu turvallisuusnäkökannat huomioon ottaen, joten pyörätuolilla liikkuminen on helppoa. Pihapiiristä on tehty viihtyisä istutuksilla, omenapuilla, marjapensailla ja kukilla. Keväällä asukkaat osallistuvat mielellään mm. kukkien istutuksiin. Pihalla on turvakeinut (selkänojallinen keinu, jossa turvavyöt) ja trampoliini. Alatasanteella on tasapainoiluteline ja koripallon heittomahdollisuus sekä kaksi tavallista keinua. Onnikoti Riekkomäestä on lyhyt matka keskustaan kauppoihin ja torille, joten asukkaiden kanssa lähdetään usein kävelylle kaupungille ja pieniä ostoksia tekemään. Ulkoilu ja liikunta on meille tärkeää.

Henkilöstö

Ammattitaitoisen ja kokeneen henkilökuntamme työ lähtee asukkaidemme omien tarpeiden huomioimisesta. Tavoitteenamme on asukkaidemme itsensä näköinen hyvä ja turvallinen elämä. Osaavat työntekijämme ovat paikalla ympäri vuorokauden.

Meille asukkaaksi?

Onnikoti Riekkomäen asukkaaksi voi hakeutua olemalla yhteydessä oman kunnan vammaispalveluihin.